Vui vẻ về bạn bè

Mình với thằng bạn thân mất FB chung sở thích về âm nhạc. Có lần trên xe mình mở 1 bài hát nó đọc đúng tên & hoàn cảnh bài hát.

Hỏi nó là sao mày biết? Nó bảo “Tớ là bạn cậu nên cái đ.t gì tớ chả biết, chả nhẽ tớ lại kg biết cậu hay nghe bài nào”. Mình ngớ ra 1 lúc rồi gật gù :))

Nói chung cuộc đời nên có một đống ông anh, ông em, ông bạn thân mỗi thằng 1 một mảng hô hô, chạ liên quan đến nhau, chạ làm chung, chạ gạ gẫm làm ăn…lâu lâu buồn thì gạ nhau đi làm vài chai hoặc trao đổi về những gì mình thích, đàn ca sáo nhị, văn hóa âm nhạc, kiến trúc hội họa. Chỉ dự thính, hóng thôi vì thằng nào chuyên môn thằng đấy.

Có những người bạn của mình là chú xe ôm, đôi khi là chú bảo vệ, lâu lâu là những bác quyền cao chức trọng. Nhưng điều lớn nhất vài năm vừa rồi mình nhận ra là sự trân trọng họ.

Đôi khi ở cuộc đời mình lạc bước nhầm giữa bạn và nhiều thứ khác. Nhưng rồi giờ ngẫm lại, đời đúng là sang vì bạn

Saigon — 2016

--

--

Người Saigon từ 200x

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store